طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 243

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: كلیات

هدف و دامنه كاربرد

جایگاه قانونی ارزشگذاری منابع طبیعی در كشور

اهمیت و ضرورت موضوع

نقش ارزشگذاری اقتصادی در تصمی مگیری

نقش اقتصاد اكولوژیكی و محیط زیست در برنام هریزی های توسعه

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

مبانی اكوسیستمی

تعریف تالاب

طبقه بندی تالا بها

اهمیت تالا بها

كاركردها، خدمات و فوائد تالا بها

پراكنش تالاب ها

تخریب و خسارت های تالا بها

مبانی اقتصادی

ارزشگذاری زیست محیطی

ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

طبقه بندی ارزش های زیست محیطی

طبقه بندی خدمات زیست محیطی

طبقه بندی روش های ارزشگذاری زیست محیطی

انواع رهیافت های ارزشگذاری زیست محیطی

فصل سوم: ارزش های اقتصادی اكوسیستمهای آبی

ارزشگذاری منابع آبی

رویكرد كاركردی

مشكلات و دغدغه های عملی ارزشگذاری دارای یهای زیست محیطی

ارز شهای اقتصادی تالابها

فصل چهارم: نقش اقتصاد اكولوژی و محیط زیست در برنامهریزیهای توسعه

مقدمه

رویكردهای جدید ادغام مسایل محیط زیست و منابع طبیعی در الگوهای اقتصادی

دیدگاههای اقتصادی در توسعه پایدار

سرمایه طبیعی و توسعه پایدار

به عنوان چهارچوبی برای سنجش توسعه پایدار SEEA سیستم

حساب های اقماری

حساب های یكپارچه اقتصادی و زیست محیطی

دارایی از دیدگاه سیستم حسا بهای ملی و اقماری

ارزشگذاری دارای یها

نرخ تنزیل

ارزش خدمات اكوسیستمها و سرمایه طبیعی جهان

فصل پنجم: الگوی ارزشگذاری اقتصادی تالابها

مقدمه

كاربرد اصول احتیاطی در زمینه تصمیمگیری به منظور مدیریت و ارزشگذاری تالا بها

فرآیند ارزشگذاری

پیوستها

اختصارات تخصصی

منابع

فهرست جداول

شماره جدول عنوان شماره صفحه

طبقه بندی خصوصیات انواع تالاب ها

كاركردها و شاخص ارزش تالابها

طبقه بندی تالاب و خدمات شاخص ناشی از تالاب ها

عملكرد تالاب و ارزش منافع آن برای اجتماع

خدمات تالاب و نتایج حاصل از آن

مشخصات تالابهای مهم كشور

میزان تخریب تالاب ها در اروپا

تهدیدهای اصلی برای تالابها و میزان وقوع آنها در آسیا و آمریكای جنوبی

خلاصه تكنیك های ارزشگذاری اقتصادی مرتبط با منابع آبی

كاربری های منابع آبی و تكنیكهای ارزشگذاری مورد استفاده

ارزش اقتصادی تالاب ها و مناطق ساحلی

ارزشگذاری اكوسیستمها به منظور ارزشهای خدمات و عملكردهای مختلف انواع تالاب ها

خدمات حاصل از اكوسیستم های تالابی، ارزش اقتصادی كل و ارزش های حساب شده

كاركردهای ارزشگذاری شده تالاب ها در نقاط مختلف جهان

SEEA طبقه بندی دارایی ها در سیستم حسا بهای اقماری

خدمات زیست محیطی و كاركردهای اكوسیستم ها براساس مطالعه كاستانزا و همكاران

مثال هایی از ویژگی ها و مشخصات یك تالاب

HGM روش هیدروژئومورفیك

طبقه بندی ساده شده تالاب ها

تعیین كاركردها و خصوصیات تالاب ها

كاركردهای اكولوژیكی و اقتصادی تالاب ها و انواع ارزش آنها

تكنیك های مورد استفاده در گردآوری داد هها و كیفی سازی منابع یا فعالیت ها

مروری بر روش های ارزشگذاری اقتصادی

روش های ارزشگذاری برآورد فواید اقتصادی – اجتماعی خدمات اكوسیستم های تالابی

خدمات و فواید حاصل از تالابها و روشهای ارزشگذاری آن

مزایا و معایب رو شها و تكنیك های مورد استفاده در ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

خلاصه میانگین ارزشجهانی سالانهی خدمات اكوسیستم

مقایسه ارزش فعلی منافع اقتصادی خالص، پروژه

نتایج مدل زیستی اقتصادی برای تالاب دشت علفزاری و اردك های وحشی

تخمین ارزش های كاربری رفاهی و تفرجی تالاب نورفولك برودز در آنگلیای شرقی

ارقام مربوط به نیتروژنزدایی در گاتلند سوئد

ارزش تالاب های ساحلی در لوئیزیانا، ایالات متحده

فهرست شكل ها

شماره شكل عنوان شماره صفحه

ارتباط سلسله مراتبی و پیچیده میان خدمات

تقسیم بندی خدمات تالاب به دو دسته داخل و خارج از محدوده

چارچوب روش خدمات اكوسیستمی

ارتباط میان خدمات میانی، خدمات نهایی و منافع

مثالی از محصولات مشاعی كه از یك فرآیند اكوسیستمی منفرد ریشه می گیرند

تقسیم بندی ارزشهای زیست محیطی

انواع روش های ارزشگذاری منابع زیست محیطی

چارچوب ساده كلی ارزشگذاری پولی منابع آبی

بعد كاركردی و دیگر ابعاد ارزش های آبریز

ارتباط میان كاركردها، كاربریها و ارزشهای تالاب

SEEA و SNA ارتباط میان طبقه بندی

رویكرد خدمات اكوسیستمی

نقشه راه ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

چهارچوب ارزیابی برای ارزشگذاری اقتصادی تالابها

تقسیم بندی خطرات اكوسیستمی

ارزش ها، استفادهها و كاركردهای تالاب

تكنیك های ارزشگذاری تالاب ها

ارزش اقتصادی كل سیستم مانگرو تحت درجات گوناگون پیوستگی زیست محیطی

 

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی …

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی. اهمیت و ضرورت موضوع,تعریف تالاب,جایگاه قانونی ارزشگذاری منابع …
طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی …

23 ا کتبر 2017 … طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی. دانلود مستقیم فایل …
Images for طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اكوسیستم های آبی كشور تالاب ها و مناطق ساحلی

5 آوريل 2009 … ﻋﻨﻮان ﻃﺮح. : اﻟﮕﻮي راﻫﻨﻤﺎي ارزﺷﮕﺬاري اﻗﺘﺼﺎدي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮر. (. ﺗﺎﻻب. ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ. ) ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ. : ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. ﻣﺠﺮي ﻃﺮح.
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ

29 ژوئن 2017 … اولویت های پژوهشی محیط زیستی سال 96 تدوین می شود … محیط زیست نیز گفت: ارزشگذاری اقتصادی مناطق دارای اولویت، طراحی و … دستورالعمل های جامع و تخصصی طرح ها و پروژه های مشمول ارزیابی زیست … تغییر اقلیم بر تالاب های ساحلی به عنوان برخی از اولویت های پژوهشی حوزه محیط زیست دریایی تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *